ผลกระทบจากอัคคีภัย (ไฟป่า)        ผลกระทบจากไฟป่าต่อสังคมพืช

- ขาดช่วงการสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติ 
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า 
- ลดการเจริญเติบโตและคุณภาพของเนื้อไม้ 


        ผลกระทบจากไฟป่าต่อสัตว์ป่า
- ทำอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่า 
- ทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
- ทำอันครายต่อชีวิตของสัตว์เล็กๆ และจุลินทรีย์ในดิน 

        ผลกระทบจากไฟป่าต่อสภาวะอากาศโลก 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น 
- การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 

        ผลกระทบจากไฟป่าต่อดินป่าไม้ 
- เกิดการสูญเสียหน้าดินโดยการกัดชะและการพังทลาย 
- เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน 


        ผลกระทบจากไฟป่าต่อน้ำ 
- สมดุลของน้ำเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง 
- เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำ Comments