Home

 WE LOVE ENVIRONMENT 


            เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ สาเหตุของภัยธรรมชาติต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมโลก และการรับมือต่อภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข่าวสารใหม่ๆ และตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งใน
ปัจจุบันเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อให้สามารถรู้แนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอดได้เมื่อเกิดภัยพิบัติขี้น  

            โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะช่วยให้ผู้ที่รับชมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของโลกมากขึ้น และช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมของโลกนี้ให้อยู่อีกนานเท่านาน Subpages (1): About Us